การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566 (14th UOB Painting of the Year)

ประกวดจิตรกรรม uob ครั้งที่ 14 ปี 2566

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14 (14th UOB Painting of the Year) เชิญชวนศิลปินทุกท่าน ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ ไม่จำกัดเทคนิคจิตรกรรม ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและบอกเล่าเรื่องราวผ่านผลงานของคุณ ชิงเงินรางวัลสูงสุด 750,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 1,760,000 บาท ก้าวสู่เวทีระดับอาเซียนพร้อมโอกาสเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

 1. การประกวดจิตรกรรมยูโอบี หรือ UOB Painting of the Year (“การประกวด”) ดำเนินการโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารยูโอบี”)
 2. การประกวดนี้เปิดกว้างสาหรับผู้มีสัญชาติไทย และผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย โดยไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประกวด
 3. หากผู้เข้าร่วมการประกวดมีถิ่นพำนักในประเทศอื่นที่มิใช่ประเทศตามสัญชาติของตน ผู้เข้าร่วมการประกวดควรเข้าร่วมการประกวดตามประเทศที่ตนเองถือสัญชาติ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการประกวดผู้มีสัญชาติไทยแต่อาศัยที่ประเทศสิงคโปร์ ควรเข้าร่วมการประกวดของประเทศไทย รายละเอียดประเทศที่จัดการประกวดในปี 2566 มีดังนี้
  • ประเทศอินโดนีเซีย จัดการประกวดโดย PT Bank UOB Indonesia
  • ประเทศมาเลเซีย จัดการประกวดโดย United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
  • ประเทศสิงคโปร์ จัดการประกวดโดย United Overseas Bank Limited
  • ประเทศไทย จัดการประกวดโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  • ประเทศเวียดนาม จัดการประกวดโดย United Overseas Bank (Vietnam) Limited
 4. ผู้เข้าร่วมการประกวดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมการประกวดนี้

การประกวด

 1. การประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่
  • ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist Category) เปิดกว้างสาหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ
  • ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist Category) เปิดสำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ
   • เคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา)
   • มีหอศิลป์หรือแกลเลอรีส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด
   • เคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)
  • ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสาหรับประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และประเภทศิลปินอาชีพ
 2. ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินสาม (3) ผลงาน
 4. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นงานที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิก สีบาติก แปรงจีน เทคนิคตัดปะ (collage) ดินสอสี หมึก สื่อผสม (mixed media) สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น
 5. สื่อเคลื่อนไหว (video artworks) สื่อดิจิทัล (digital artworks) ศิลปะจัดวาง (installations) และประติมากรรม (sculptures) ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้
 6. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกินห้า (5) เซนติเมตร (รวมกรอบรูป (ถ้ามี))
 7. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ใช่ภาพที่สร้างหรือผ่านการตบแต่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากเป็นภาพที่สร้างหรือผ่านการตบแต่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ธนาคารยูโอบีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทุกประเภท
 8. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานต้นฉบับ และไม่ควรสร้างสรรค์ไว้นานเกินสอง (2) ปี ก่อนวันที่กำหนดให้ส่งผลงาน
 9. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่เคยนำออกมาจำหน่าย ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่เคยเข้าร่วมการประกวดหรือชนะการประกวดจากการประกวดใดๆ หรือจัดแสดงมาก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงการจัดนิทรรศการออนไลน์ ธนาคารยูโอบีอาจพิจารณาโดยดุลพินิจเพียงผู้เดียวให้มีข้อยกเว้นสำหรับผลงานของนักศึกษาศิลปะเต็มเวลาที่เคยจัดแสดงผลงานของตนเองภายในสถานศึกษา แต่ไม่เคยนำออกมาจำหน่ายตีพิมพ์เผยแพร่หรือเคยเข้าร่วมการประกวดหรือจัดแสดงมาก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อรูปแบบใดก็ตาม
 10. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้
 11. ขนาดของผลงานจิตรกรรมต้องมีความสูงหรือความกว้างไม่เกิน 180 เซนติเมตร รวมกรอบรูป (ถ้ามี)
 12. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดเป็นชุด (series) ต้องประกอบด้วยผลงาน ไม่เกินสาม (3) ภาพต่อชุดหรือหากเชื่อมต่อกันต้องส่งเข้าประกวดเป็นแบบ Triptych (3-panel artwork) โดยขนาดรวมของภาพทุกภาพที่ประกอบเป็นศิลปะหนึ่งชุด และ/หรือ Triptych (หากเชื่อมต่อกัน) ต้องมีความกว้างหรือความสูงรวมไม่เกิน 180 เซนติเมตร รวมกรอบรูป (ถ้ามี)
 13. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องส่งภาพถ่ายของผลงานจิตรกรรมที่ต้องการส่งเข้าร่วมการประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.uob.co.th/poy ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2566 โดยภาพถ่ายแต่ละภาพต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่าหนึ่ง (1) เมกาไบท์ (MB) และขนาดใหญ่สุดไม่เกินสาม (3) เมกาไบท์ (MB) ต่อไฟล์ และประเภทของภาพจะต้องเป็นไฟล์ JPEG หรือ PNG เท่านั้น

การส่งผลงานสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ผู้เข้าร่วมการประกวดที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ผ่านเข้ารอบที่สอง (“ผู้ได้รับการคัดเลือก”) จะต้องนำส่งผลงานจริงเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินในรอบต่อไป โดยต้องเป็นผลงานชิ้นเดียวกับผลงานในภาพถ่ายเท่านั้น
 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2566
 3. ผลงานจิตรกรรมที่สียังไม่แห้งสนิท ณ เวลาจัดส่งผลงานจะถูกตัดสิทธิ์
 4. ส่งผลงานจริงได้ระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 กันยายน 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ บริเวณ Loading Area ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
  10330 ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถนาส่งผลงานจริงด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ระบบขนส่งพัสดุนำส่งก็ได้ โดยต้องส่งผลงานถึงจุดรับผลงานข้างต้นภายในวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น หากใช้บริการนำส่งพัสดุ กรุณาจ่าหน้าส่งถึง การประกวดจิตรกรรมยูโอบี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 ทั้งนี้ พัสดุต้องส่งตรงถึงที่อยู่ที่ระบุ ทางธนาคารยูโอบีไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับพัสดุจากที่ทำการไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งผลงานจริงของตนเองในทุกกรณี

การประกาศผลการประกวดและการจัดแสดงผลงานของผู้ชนะ

 1. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายของประเภทศิลปินอาชีพทุกท่านจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ และ/หรืออีเมลภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 เพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยคณะกรรมการในวันที่ 19 กันยายน 2566 หรือตามวันและเวลาที่ทางธนาคารยูโอบีกำหนด
 2. ผู้ชนะการประกวดของประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นทุกท่านจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ และ/หรืออีเมลภายในวันที่ 18 กันยายน 2566
 3. พิธีประกาศและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะทุกท่านของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประเทศไทย จะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ หรือกำหนดการอื่นตามดุลพินิจของธนาคารยูโอบี
 4. ผลงานที่ชนะการประกวดทั้งหมดจะถูกนามาจัดแสดงใน นิทรรศการจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14 ตามกำหนดการต่อไปนี้ หรือกำหนดการอื่นตามดุลพินิจของธนาคารยูโอบี
  • วันที่ 12 ถึง 29 ตุลาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
  • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึง 5 มกราคม 2567 ณ อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ

การตัดสิน

 1. ธนาคารยูโอบีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินรางวัล คณะกรรมการจะประกอบด้วยศิลปิน/ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ/นักวิจารณ์ศิลปะ/ภัณฑารักษ์ หรือผู้ชานาญการระดับมืออาชีพอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยธนาคารยูโอบีจะเป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ไม่มีการจัดทำจดหมายเผยแพร่ในเรื่องนี้ทั้งก่อน ในระหว่าง และ/หรือหลังการประกวด
 3. ผลงานจิตรกรรมจะถูกตัดสินตามเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
 4. ธนาคารยูโอบีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบเงินรางวัลใดๆ หากผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก ำหนดภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการ

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
  • รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year 750,000 บาท
  • รางวัลเหรียญทอง 300,000 บาท
  • รางวัลเหรียญเงิน 240,000 บาท
  • รางวัลเหรียญทองแดง 150,000 บาท
 2. รางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year…..13,000 เหรียญสิงคโปร์
  • รางวัลระดับภูมิภาคนี้มอบให้กับเจ้าของผลงานโดดเด่นที่สุดจากห้า (5) ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
 3. โครงการศิลปินในพานัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ
  • หนึ่ง (1) ในห้า (5) ของผู้ชนะเลิศรางวัล UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี
 4. ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
  • รางวัล Most Promising Artist of the Year 125,000 บาท
  • รางวัลเหรียญทอง 90,000 บาท
  • รางวัลเหรียญเงิน 60,000 บาท
  • รางวัลเหรียญทองแดง 45,000 บาท

หมายเหตุ : เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

การขอรับผลงานคืน

 1. นอกเหนือจากผลงานที่ชนะการประกวดและผลงานที่ได้รับเลือกร่วมจัดแสดง ผลงานอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมไว้ ณ จุดรับผลงาน ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถขอรับผลงานคืนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ระบบขนส่ง
  พัสดุมารับแทนได้ (กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ธนาคารยูโอบีทราบล่วงหน้า) ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กันยายน 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ Loading Area ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ผลงานที่ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่ได้มาขอรับคืนภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2566 จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของธนาคารยูโอบีโดยมิจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้เข้าร่วมการประกวด และธนาคารยูโอบีสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ กับผลงานที่ไม่ได้มาขอรับคืนตามวิธีการที่เห็นสมควรต่อไป
 2. นอกเหนือจากผลงานที่ชนะการประกวด ผลงานอื่นๆ ที่ได้รับเลือกร่วมจัดแสดงทั้งหมดจะถูกจัดส่งกลับไปยังผู้เข้าร่วมการประกวดตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากผลงานใดไม่มีผู้รับและถูกส่งคืน และไม่สามารถติดต่อเจ้าของผลงานเพื่อมารับคืนผลงานด้วยตนเองได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ถูกส่งคืน จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของธนาคารยูโอบี โดยมิจำต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ศิลปิน และธนาคารยูโอบีสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ กับผลงานที่ไม่ได้มาขอรับคืนตามวิธีการที่เห็นสมควรต่อไป
 3. นอกเหนือจากผลงานที่ได้รับเลือกร่วมจัดแสดง ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนผลงานจริงของตนเองในทุกกรณี

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail: poy@uob.co.th
 • โทร : 0 2343 4977, 0 2343 4964

อ้างอิงจาก