การประกวดออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ประกวดออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม ในแต่ละประเภท ประกอบด้วย

 1. ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนไม่เกิน 2 คนต่อทีม (ต้องมีสถานภาพ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน ณ วันที่แข่งขัน)
 2. ประเภทนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนไม่เกิน 2 คนต่อทีม (ต้องมีสถานภาพเป็นนิสิต- นักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วันที่แข่งขัน)
 3. กําหนดให้แต่ละทีมต้องระบุชื่อ-สกุลของคุณครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา โดย 1 ทีม สามารถส่งผลงาน แผนที่ได้ 1 ชิ้น ซึ่งแต่ละสถานศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จํากัดจํานวนผลงาน

ขั้นตอนและวิธีการแข่งขัน

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

ขั้นตอน คณะกรรมการของสมาคมฯ จะดําเนินการกลั่นกรอง และคัดเลือกให้เหลือ 30 ทีม ของแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากคะแนน เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย 30 ทีมแรก เพื่อเข้าแข่งขันในรอบ ชิงชนะเลิศในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 บนแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส Spatial.io โดยจะประกาศรายชื่อ ทีมที่เข้ารอบผ่าน Facebook fanpage วารสารสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566

การรับสมัคร

การรับสมัคร กําหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2566 ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/uSj6H8BxEwZA5iwZ8

ขั้นตอนวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัวและแจ้งยืนยันชื่อทีมและรายชื่อสมาชิกทีมในวัน ประกวด วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 บนแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส Spatial.io **ผู้เข้าแข่งขันต้องมาถึงสถานที่จัดการแข่งขันเพื่อรายงานตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเวลาการแข่งขันจะเริ่มขึ้น 30 นาที
 2. หากผู้เข้าแข่งขันไม่มารายงานตัว ตามวัน สถานที่และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประเภทนักเรียนระดับมัธยมปลาย กําหนดให้ส่งผลงานการออกแบบแผนที่จากแพลตฟอร์ม Flourish+Canva
 2. ประเภทนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบแผนที่
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องระบุหัวข้อ เนื้อหาและรายละเอียดของแผนที่ที่ท่านต้องการนําเสนอ โดยระบุ รายละเอียดต่อไปนี้ เช่น เรื่องราวความเป็นมาของแผนที่ แหล่งที่มาของข้อมูล สถิติที่นํามาใช้ในการแสดง ข้อมูล และการสื่อความหมายของสีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ รวมถึงจุดเด่นที่น่าสนใจของแผนที่ เป็นต้น
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องส่งไฟล์วิดีโอนําเสนอแผนที่ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยอัพโหลดเป็น Youtube link แล้วแนบลิ้งค์มาในแบบฟอร์มใบสมัครให้คณะกรรมการพิจารณา

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ (โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตร)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เกียรติบัตร)
 2. ประเภทนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • รางวัลชนะเลิศ (โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตร)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เกียรติบัตร)

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณสําหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคน

ติดต่อสอบถาม

Line Official สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

อ้างอิงจาก

Facebook : วารสารภูมิศาสตร์ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย