การประกวดศิลปะ HYA Award 2023

การประกวดศิลปะ HYA Award 2023

บริษัท Aviagen Asia-Pacific ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญาตรี เข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา ” การประกวดศิลปะ HYA Award 2023

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1- 4 จากอุดมศึกษาทุกสถาบันในทวีปเอเชีย

กติกาการประกวด

 • รอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายของผลงานที่เคยทำที่แสดงถึงทักษะและความเป็นศิลปินในตัวคุณ 1 ชิ้น ด้วยไฟล์รูปภาพ jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB พร้อมใบสมัครที่ครบถ้วน มาที่อีเมล์asia.marketing@aviagen.com หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ https://aviagenasia.questionpro.com/HYA2023FirstApplication ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลาไม่เกิน 23.59 น. : ขยายเวลารับสมัครถึง 18 สิงหาคม 2566
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผลงานที่ส่งอีเมล์เข้ามา จะได้รับการแจ้งจากทางบริษัทฯ ว่าผ่านเข้ารอบภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2566
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องเข้าประชุมกับบริษัทฯ (ด้วยตัวเอง หรือผ่านทางการประชุมออนไลน์) เพื่อทำความรู้จัก และเรียนรู้ข้อมูล รวมถึงค่านิยมหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบหัวข้อ ความต้องการด้านการออกแบบของผลงาน (design brief) เพื่อผลิตผลงานจริงเข้าประกวดในรอบแข่งขัน โดยส่งผลงานตัวจริงเข้ามาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลาไม่เกิน 23.59 น.
 • ผู้ที่ส่งชิ้นงานตัวจริงเข้ามาทุกคน จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และชิ้นงานนั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ฯ ไม่สามารถขอรับกลับคืนได้ และถือว่าได้มอบลิขสิทธิ์ทุกอย่างของผลงานใหแก่บริษัท ฯ เป็นการถาวร
 • ผลงานทุกชิ้นจะรับได้การพิจารณาและตัดสินผลรางวัลโดยคณะกรรมการ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

เงื่อนไขการประกวด

 • การประกวดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม
 • ในรอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายของผลงานศิลปะที่เคยทำ ที่แสดงถึงทักษะและความเป็นศิลปินในตัวคุณ 1 ชิ้น โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ เช่น วาด ปั้น และ แกะสลัก โดยผลงานนั้นห้ามสื่อถึงการเมือง หรือ สื่อความหมายในแง่ลบ ไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์(Animal Welfare) และต้องไม่สื่อถึงความน่ากลัว น่ารังเกียจ ไม่หยาบคายหรือโป๊ เปลือย
 • เปิดโอกาสสำหรับ นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1- 4 จากอุดมศึกษาทุกสถาบันในทวีปเอเชีย
 • หลังจากผ่านการคัดเลือกรอบแรก ผู้เข้าประกวดผู้จะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลอื่นมาก่อน ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับเท่านั้น ทั้งด้าน ความคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ ต้องไม่เป็นการลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ มิฉะนั้นจะถูกตดัสิทธิ์เข้าประกวด
 • จำกัด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น และเป็นผลงานเดี่ยว (ไม่สามารถทำเป็นกลุ่ม)
 • ลักษณะชิ้นงาน 2,3 มิติไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน, รวมถึงศิลปะดิจิทัล
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานตัวจริง ตามหัวข้อที่กำหนด (design brief) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับไก่ และ/หรือ การเลี้ยงไก่
 • สำหรับการสร้างสรรค์ชิ้นงานตัวจริง จะต้องมีขนาดไม่เกิน A1 (595 x 841 mm) และมีความหนาของชิ้นงานไม่เกิน 595 mm สำหรับงาน 3 มิติ
 • พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งกรรมการผู้ตัดสิน ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดนี้
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกวดและการตัดสิน

 • รอบคัดเลือก : รับสมัครถึง 18 สิงหาคม 2566
  ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายของผลงานที่เคยทำ ที่แสดงถึงทักษะและความเป็นศิลปินในตัวคุณ 1 ชิ้น ด้วยไฟล์รูปภาพ jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB พร้อมใบสมัครที่ครบถ้วน มาที่อีเมล์ asia.marketing@aviagen.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลาไม่เกิน 23.59 น.
 • วันที่ 7 สิงหาคม 2566
  บริษัทฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรก ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องเข้าประชุมกับบริษัทฯ (ด้วยตัวเอง หรือผ่านทางการประชุมออนไลน์) เพื่อทำความรู้จักและเรียนรู้ข้อมูล รวมถึงค่านิยมหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบหัวข้อความต้องการด้านการออกแบบของผลงาน (design brief) เพื่อผลิตผลงานจริงเข้าประกวดในรอบแข่งขัน โดยส่งผลงานตัวจริงเข้ามาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลาไม่เกิน 23.59 น.
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2566
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องส่งผลงานจริงมาที่บริษัทฯ ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ไม่เกินเวลา 23.59 น. (บริษัทฯจะแจ้งที่อยู่การจัดส่งให้ภายหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว), โดยผู้ประกวดต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายกรณีที่ผลงานสูญหาย เสียหายหรือชำรุดจากการขนส่ง
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2566
  วันตัดสิน, ประกาศผลและมอบรางวัล: บริษัทฯ เชิญผู้เข้ารอบการประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง มาที่สำนักงานที่กรุงเทพฯ เพื่อทำพิธีมอบรางวัล

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศ : ได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล : ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ผู้ที่ผ่านคัดเลือกรอบสอง (ส่งผลงานตัวจริงเข้ามาแล้ว) : ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

นักศึกษาที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ : https://aviagenasia.questionpro.com/HYA2023FirstApplication