การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 หัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. 2565 ลมหายใจเดียวกัน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน”

รายละเอียด

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับเยาวชน อายุต่ำกว่า 9 ปี
2. ระดับเยาวชน อายุ 9 – 13 ปี
3. ระดับเยาวชน อายุ 14 – 18 ปี
4. ระดับประชาชนทั่วไป

ขั้นตอนการสมัคร

ดาวส์โหลดใบสมัคร :

เปิดลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลสมัครทาง Online ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565

การส่งผลงาน

ส่งผลงานด้วยตนเอง พร้อมแนบใบสมัครฉบับจริง
ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น.


ศูนย์รับงานส่วนกลาง
– ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 09 7242 9333

ศูนย์รับงานส่วนภูมิภาค
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โทร. 0 7431 7619
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3810 2222 ต่อ 2510
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4320 2396, 08 5002 5455
– หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5321 8280

การส่งผลงานทางไปรษณีย์ (กรุณาส่งด้วย EMS เท่านั้น)
ส่งถึง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โดยผลงานต้องส่งถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ไม่เกินวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.pttplc.com/th/Media/Activity/Highlights/Content-30246.aspx


ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในหัวข้อ ” ลมหายใจเดียวกัน ” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป