ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในยุค COVID – 19” โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ : หมดเขต 15 กรกฎาคม 2564

ประกวดหนังสั้น กรมกิจการผู้สูงอายุ

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวประกวดหนังสั้นมาฝากทุกท่าน คือ การประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในยุค COVID – 19” โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด และเริ่มสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้นส่งเข้าประกวดได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา

 1. เนื้อหาของหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 5 – 7 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
 2. เนื้อหาของหนังสั้นต้องสื่อให้ทุกคนในสังคมให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเป็นสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน
  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำการผลิตเนื้อหาและรูปแบบของ หนังสั้น ด้วยตนเองโดย ห้ามนำเอาผลงาน
  ของผู้อื่นเข้าประกวด
 4. เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่และได้รับรางวัลมาก่อน
 5. ต้องมีคำบรรยายภาษาไทย (Subtitle) กำกับ ถ้าใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยในการนำเสนอ ต้องใส่
  คำบรรยายที่แปลเป็นภาษาไทย
 6. กรมกิจการผู้สูงอายุ มีสิทธิ์นำผลงานจากการประกวดไปเผยแพร่ที่ต่างๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่
  ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท
 7. เนื้อหาสาระของหนังสั้น ต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดการขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน
  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยก
  ในสังคม ตลอดจน ไม่ขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ของหลักศาสนาใด
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 9. ผู้ชนะรางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดผู้เข้าชมหนังสั้นจากช่องยูทูปของกรมกิจการผู้สูงอายุ
 10. การส่งหนังสั้น เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้างต้น

กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด
วันที่ 17 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2564

เปิดโหวต Popular Vote ทางช่องยูทูปของกรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ 16 – 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซด์กรมกิจการผู้สูงอายุ
http://www.dop.go.th

รับรางวัล
รับรางวัลในงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติปี ๒๕๖๔ (สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน) ช่วงเดือนสิงหาคม 2564

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท
 2. รองชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
 3. รางวัล Popular Vote รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  การรับรางวัล
 4. ให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลตามวัน และเวลาที่ผู้จัดประกวดกำหนด ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง
 5. หากไม่มารับรางวัลภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

รายละเอียดการประกวดทั้งหมด


ดังนั้น ท่านที่มีความสามารถในการผลิตหนังสั้น ไม่ควรพลาดการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้

ที่มาข้อมูลและภาพ :https://www.dop.go.th/th/news/1/2662
บทความ : thaiartnews.com