การประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565 : ส่งผลงาน 19-20 ก.พ.2565

ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง 2565

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดงานประกวดจิตรกรรมมาฝากทุกท่าน คือ การประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 3 ภาพ โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมแสดงในการประกวดผลงานศิลปกรรมที่ใดมาก่อน และเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
  • งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานไม่เกิน 150×200 ซม. กรอบข้างละไม่เกิน 10 ซม. และติดอุปกรณ์ให้ครบถ้วน พร้อมที่จะนำขึ้นแขวนแสดงในงานนิทรรศการได้ น้ำหนักรวมกรอบไม่เกิน 40 กิโลกรัม
  • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานจิตรกรรม ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ติดไว้ด้านหลังของงานที่ส่งเข้าประกวด 
  • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ จะต้องร่วมแสดงจนจบทุกนิทรรศการตามที่มูลนิธิบัวหลวงกำหนด ส่วนผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงนิทรรศการ สามารถรับคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1–31 มีนาคม 2565 โทรนัดหมายรับผลงานล่วงหน้าได้ที่ (66) 0 2230 2560

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด

  • กำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ 19 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น. ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 หรือสอบถามได้ที่ โทร. (66) 0 2230 2560
  • คัดเลือกและตัดสินผลงานในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com และเว็บไซต์หอศิลป์ฯ www.queengallery.org

รางวัล

1. ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

2. ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

3. ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

หมายเหตุ:

  • คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร
  • งานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิบัวหลวง และมูลนิธิฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
  • ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงติดต่อขอรับผลงานคืนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ (66) 0 2230 2560 หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืน และยินดีมอบผลงานให้มูลนิธิฯ ดำเนินการตามเห็นสมควร สำหรับผลงานที่ได้ร่วมแสดงในนิทรรศการ ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อจบนิทรรศการจิตรกรรมสัญจร

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวส์โหลดใบสมัคร

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Social-Responsibility/Bualuang-Painting


ดังนั้น ศิลปินที่สนใจส่งผลงานจิตรกรรมเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้แล้ววันนี้ และจัดส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลและทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ ซึ่ง thaiartnews.com ขอเป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกท่าน ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565


ที่มาภาพและข่าว

Facebook : มูลนิธิบัวหลวง

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Social-Responsibility/Bualuang-Painting