7 ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2565

รางวัลศิลปาธร 2565

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ประกาศรายชื่อศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่า เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2565 จำนวน 7 สาขา มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1.สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่น มีผลงาน ‘A Shadow of Giving’ จัดแสดงในงาน Bangkok Art Biennale (BAB) 2018 ได้รับเลือกให้แสดงผลงานใน The 21st Biennale of Sydney และได้จัดนิทรรศการเดี่ยว “”Existence of Void” ณ หอศิลป์วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ หม่อมหลวง วรุตม์ วรวรรณ สถาปนิกที่ทำงานออกแบบผลงานที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมและสังคมไทย ตลอดจนบริบทของสภาพแวดล้อมนั้นๆ มีผลงานเด่น คือ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1 ใน 9 “ห้องเรียนพอดีพอดี” จากโครงการเยียวยาช่วยเหลือสถานศึกษา ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ใน จ.เชียงราย, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ, โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา จังหวัดนครราชสีมา

3.สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายสถาพร จรดิฐ หรือนามปากกา “จเด็จ กำจรเดช” เจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี 2554 และ 2563

4.สาขาดนตรี ได้แก่ นายชัยภัค ภัทรจินดา ศิลปินผู้เป็นทั้งนักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน และนักดนตรีที่มีความสามารถทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 เป็นผู้ประพันธ์ บรรเลง เรียบเรียง บันทึกเสียง เพลงประกอบละครอาทิมงกุฏดอกส้ม, ด้วยแรงอธิษฐาน, ดั่งดวงหฤทัย, สี่แผ่นดิน, ทองเอก หมอยาท่าโฉลง เป็นต้น เพลงประกอบภาพยนตร์ อาทิ นางนวล, อำแดงเหมือนและนายริด, สุริโยไท, ขุนแผน, Beautiful Boxer, 15 ค่ำ เดือน 11, โหมโรง, มหา’ลัย เหมืองแร่ เป็นต้น

5. สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ น.ส.ศรวณีย์ ธนะธนิต คนไทยคนแรกที่เป็นสมาชิกคณะบัลเลต์ American Ballet Theatre และเป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดียวในฐานะนักแสดงนำ คณะแกรนด์ บัลเลต์ เด เจนีฟ์ คณะเต้นรำร่วมสมัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

6.สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายนครินทร์ ยาโน เจ้าของแบรนด์ “Yano” งานออกแบบจากผ้าทอมือ

7. สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายลี ชาตะเมธีกุล ศิลปินนักลำดับภาพผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์ไทย ได้รางวัลในระดับนานาชาติรางวัล Asian Film Awards ถึง 3 สมัย ในสาขาการลำดับภาพ จากภาพยนตร์เรื่องแสงศตวรรษ, Karaoke และ Apprentice

ศิลปินทั้ง 7 ท่าน จะได้รับเข็มเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ และกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปาธร

ศิลปินศิลปาธร นับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมนำมาต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ อุทิศกำลังเวลา ความคิด ทักษะและประสบการณ์ความรู้ สร้างสรรค์ประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ


thaiartnews.com ขอแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2565 ทุกท่าน