ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต”

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต”

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน
 2. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนผู้สนใจ

ลักษณะโครงการและผลงาน
การประกวดภาพวาดจิตรกรรม 2 มิติ บนผืนผ้าใบ พร้อมจัดแสดง โดยสามารถสร้างสรรค์และเล่าเรื่องราวได้อย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งพร้อมผลงาน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ บนผืนผ้าใบ พร้อมจัดแสดง ขนาดไม่เกิน 180 ซ.ม.(รวมกรอบ) น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ผ่านเทคนิคสีอะคริลิค สีน้ำมัน และสื่อผสม
 3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
 4. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป
 6. เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในทุกกรณี
 7. เมื่อส่งผลงานเข้าประกวดกับบริษัท ผู้เข้าร่วมประกวดเห็นพ้องและตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เก็บข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประกวด ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อการติดต่อผู้สมัคร และใช้ข้อมูลในการจัดแสดงผลงาน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส
 8. ภายหลังจากการประกาศผล ผู้สมัครต้องติดต่อขอรับผลงานคืนภายในวัน และสถานที่ที่ระบุด้านล่าง
  • ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนระหว่างวันที่ 7 – 18 มิถุนายน 2564 ที่ร้านไวยกรณ์เฟรม โทร. 087 001 1474 (คุณกร) หรือ 0 2680 4045 (คุณพิเชฐ) ดาวน์โหลดแผนที่จากเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก
  • ผลงานจากภูมิภาคที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนได้ที่ตัวแทนรับผลงานในภูมิภาคนั้นๆ
  • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-15.00 น. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง
 9. หากผู้สมัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่ระบุ กรุณาแจ้งผู้ประสานงานโครงการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาอีกครั้ง โดยต้องรับคืนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 หากผู้สมัครไม่ขอรับคืนภายในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งผลงาน 17 – 18 พฤษภาคม 2564 (เวลา 09.00 – 17.00 น.)
 • คัดเลือกและตัดสิน 20 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลการตัดสิน 24 พฤษภาคม 2564 (ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก Asia Plus Art Contest)
 • พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ 2 สิงหาคม 2564
 • นิทรรศการแสดงผลงาน 23 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2564

สถานที่ส่งใบสมัครและผลงาน
(ทุกภูมิภาค เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น.)

 • ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
  อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
  โทร. 0 2680 4045, 0 2680 1113
 • ภาคเหนือ
  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
  ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร. 084-019-2483
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
  ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน
  โทร. 081-799-9255   
 • ภาคใต้
  Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery17/7 หมู่1 ต.ดอน รัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
  ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โทร. 086-961-8947 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล   
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล   
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล   
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล   

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : Asia Plus Art Contest
 • LINE (Open Chat) : จิตรกรรมเอเซีย พลัส #10
 • เว็บไซต์ : www.asiaplus.co.th/artcontest/
 • อีเมล : asiaplusart@asiaplus.co.th
 • โทรศัพท์ : 0 2680 4045, 0 2680 1113