ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ข่าวดีวันนี้.. สำหรับน้อง ๆ เยาวชนที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เมื่อมีงานประกวดศิลปกรรมระดับชาติ คือ การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ได้ถูกจัดขึ้น ดังนั้น thaiartnews.com จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกท่านร่วมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในครั้งนี้ เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

รุ่นการประกวด

 • ระดับอายุ 5 – 8 ปี
 • ระดับอายุ 9 – 12 ปี
 • ระดับอายุ 13 – 16 ปี
 • ระดับอายุ 17 – 20 ปี
 • ระดับอายุ 21 – 25 ปี

ประเภทผลงานศิลปกรรม

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผลงานสร้าง สรรค์ที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ต้องไม่เคยได้รับรางวัลและแสดงที่ใดมาก่อน โดย สามารถสร้างสรรค์ผลงานประเภทต่างๆ ดังนี้
 2. จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ
 3. ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
 4. ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ
 5. สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ
 6. วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ

หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีรูปแบบและแนวคิดที่ไม่ขัดต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนรับสมัคร
  • ระดับอายุ 5 – 8 ปี และระดับอายุ 9 – 12 ปี  ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564  
  • ระดับอายุ 13 – 16 ปี ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2564
  • ระดับอายุ 17 – 20 ปี และระดับอายุ 21 – 25 ปี ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2564
 • ส่งผลงานจริงได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ส่งในเวลาราชการ)

หมายเหตุ จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา

ลงทะเบียนส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่ http://www.bpi.ac.th/artcontest/

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 -2244704 ต่อ 101, 0 2221 8257
 • www.facebook.com/childrenartcompetition2018

รายละเอียดการประกวด

ที่มาข่าว : http://www.bpi.ac.th/artcontest/