7 ศิลปิน 7 สาขา รางวัลศิลปาธร 2564

รางวัลศิลปาธร 2564

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ http://ocac.go.th/ สำหรับผลการตัดสินศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2564 ซึ่งทาง thaiartnews.com ขอแสดงความยินดีกับศิลปินท่านต่าง ๆ ใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวรรณศิลป์ สาขาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการออกแบบ และสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปีนี้ คือ

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายปรัชญา พิณทอง  
สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
สาขาดนตรี ได้แก่ ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน
สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวสุมณฑา สวนผลรัตน์ 
สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายกฤษณ์  เย็นสุดใจ 
สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ 

ทำความรู้จักรางวัล ” ศิลปาธร “

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย มีผลงานได้รับการเผยแพร่ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันมีศิลปินที่เคยได้รับรางวัล  “ศิลปาธร” รวมทั้งสิ้น 1 พระนาม และ 87 รายชื่อ 

ข้อมูลอ้างอิง : http://ocac.go.th/ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย