ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564

ศิลปินแห่งชาติ 2564

วันที่ 27 เม.ย. 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564  มีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางวรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย)

2. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์)

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)

4. นายมีชัย แต้สุจริยา (ทอผ้า)

สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางนันทพร ศานติเกษม (นามปากกา ปิยะพร ศักดิ์เกษม)

2. นายวิชชา ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม ลุนาชัย)

สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนรา)

2. นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (เพลงโคราช)

3. นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย – โขน ละคร)

4. ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงคลาสสิก)

5. นายสลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล – ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง)

6. นายนพพล โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร)

Thaiartnews.com ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั้ง 12 ท่าน