ประกวดออกแบบสกินไทย “RoV Design Contest” โดย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด : หมดเขต วันที่ 20 มิถุนายน 2564

ประกวดออกแบบสกินไทย rov-desing-contest-

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวประกวดที่น่าสนใจ โดยเฉพาะท่านที่เป็นแฟนพันธ์แท้เกมส์ดัง คือ Rov และมีฝีมือด้านการวาดภาพ จะได้มีโอกาสแสดงความสามารถของท่าน เมื่อมีการจัดงานประกวดออกแบบสกินไทย Rov Desing Contest ในหัวข้อ “นักล่าแห่งสยาม”  โดย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการประกวด

ฮีโร่ที่กำหนดสำหรับการออกแบบ
– AIRI
– BUTTERFLY
– NAKROTH
– BRIGHT

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 1. การประกวดจะเป็นรูปแบบรายบุคคลเท่านั้น
 2. ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย

กติกาในการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน

 1. ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัคร และส่งผลงานในรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้อย่างถูกต้อง พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เว็บไซต์ designcontest.rov.in.th ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 (เวลา 23.59 น.)
 2. เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน โดยให้ Upload ขึ้นระบบในเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
 3. การออกแบบสกินต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “นักล่าแห่งสยาม” โดยสกินที่ถูกออกแบบจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อ อย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้
  1. ออกแบบสกินแสดงถึงอัตลักษณ์ของ Hero ในเกม RoV
  2. มีเรื่องราวหรือถ่ายทอดถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจน
 4. ผู้สมัครจะต้องเลือกออกแบบสกินของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยผลงานสกินที่ออกแบบ จะต้องแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง และเครื่องประดับของตัวละครอย่างชัดเจน (สามารถดูรายชื่อตัวละครที่เข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดของตัวละคร ได้ที่ designcontest.rov.in.th)
 5. สกินที่ผู้เข้าร่วมออกแบบจะต้องมีความแตกต่างจากชุดดั้งเดิมของตัวละคร อาทิ สีผม เครื่องแต่งกาย หรือ อาวุธ และจะต้องออกแบบเอฟเฟกต์สกิลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับตัวละครนั้น ๆ ภายใต้หัวข้อที่กำหนด
 6. ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อ สกิน เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังฤษ พร้อมอธิบายที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 7. อัพโหลดผลงานได้ที่ designcontest.rov.in.th โดยต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปที่มีพื้นหลังเป็นสีพื้น โดยมีสกุลเป็น jpeg และต้องวาดผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 mb ความคมชัด 350 dpi ขนาดA4 แนวนอน (กว้าง 297 มม x ยาว 210 มม) ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ตามที่กำหนดดังนี้ไฟล์ที่ 1 ภาพจัดวางฮีโร่บนพื้นหลังไฟล์ที่ 2 มุมมองของฮีโร่ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านหน้า 2. ด้านหลัง 3. ด้านซ้าย 4. ด้านขวาไฟล์ที่ 3 ส่วนเสริมของฮีโร่ ประกอบด้วย 1. ใบหน้าตรงของฮีโร่ 2. อุปกรณ์และเครื่องประดับ 3.รายละเอียดอื่นๆไฟล์ที่ 4 เอฟเฟกต์สกิล และ เอฟเฟกต์การต่อสู้*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฮีโร่ที่เข้าร่วม
 8. ผู้ชนะอันดับที่ 1-3 จะต้องส่งผลงานเพิ่มเติมเป็น ไฟล์ .PSD ที่แยก Layer ระหว่าง ฉากหลัง และ ตัวละคร โดยมีความละเอียด 350 dpi, ขนาดA4 แนวตั้ง (กว้าง 210 มม x สูง 297 มม) โหมดสี RGB มาให้กับบริษัทเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 9. ข้อจำกัดสิทธิ: ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน (1 ตัวละคร) เท่านั้น
 10. ผลงานที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ จะไม่ถูกพิจารณา และ ถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้ทันที
  – ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  – มีลักษณะไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือ ลบหลู่สถาบันต่าง ๆ
  – มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย จารีต ประเพณี ศีลธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม
  – มีลักษณะที่คณะกรรมการตัดสินว่าไม่เหมาะสม
  – เป็นผลงานที่ถูกทำซ้ำ/ดัดแปลงหรือเป็นผลงานที่กำลังจะ/ถูกเผยแพร่
 11. หากคณะกรรมการตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกคนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้หากผลงานนั้นได้ถูกตัดสินให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวด ผลการตัดสินนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะและถูกยกเลิกในทันที และเจ้าของผลงานจะต้องคืนเงินรางวัลทั้งหมดให้กับบริษัทฯทันทีพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 12. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 รางวัล ผู้สมัครตกลงให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทมีสิทธินำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม
 13. บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนร่วมกับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการออกแบบผลงาน
 14. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 15. ผู้สมัครตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เอกสาร ข้อมูล การติดต่อ การประชุมหารือ การดำเนินการ (“ข้อมูลความลับ”) ระหว่างผู้สมัครและบริษัทฯ เป็นความลับทั้งหมด ผู้สมัครจะต้องรักษาและเก็บไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลลับให้แก่บุคคลที่สามหรือคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อสัญญานี้ ผู้ให้การสนับสนุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลาโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือได้รับความยินยอมก่อน

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
ได้รับสกินที่ถูกออกแบบ สกินที่ชนะเลิศนี้จะถูกใช้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการนำไปสร้างเป็นสกินในเกม
โดยรายละเอียดของสกิน และ เอฟเฟกต์สกิลอาจจะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

รางวัลชมเชย
คูปองในเกม จำนวน 3,000 คูปอง 7 รางวัล

*หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้อง ชำระภาษี หัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของเงินรางวัล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://designcontest.rov.in.th/


สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ thaiartnews.com มีคำแนะนำ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการวาดภาพส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ คือ Adobe Photoshop เพราะทางผู้จัดการประกวดกำหนดให้ท่านที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 จะต้องส่งผลงานเพิ่มเติมเป็น ไฟล์ .PSD ซึ่งเป็นไฟส์ของโปรแกรม photoshop ท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมใช้งานในเครื่อง สามารถดาวส์โหลดโปรแกรมทดลองใช้งานได้ฟรี 7 วัน หรือเลือกเช่าโปรแกรม photoshop ใช้งานได้ที่เว็บ Adobe.com

ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานการออกแบบสกิน สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตัวเอง เพื่อประชันจินตนาการกับผู้ส่งผลงานจากทั่วประเทศ ทาง thaiartnews.com ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้

ที่มาภาพและข้อมูล : https://designcontest.rov.in.th/
บทความ : thaiartnews.com