ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สมุทรสาครยังคงสวยงาม” หมดเขต 10 มกราคม 2564

ประกวดภาพถ่ายสมุทรสาคร 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดภาพถ่ายมาฝากทุกท่าน คือ การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ” สมุทรสาครยังคงสวยงาม ” Samut Sakhon Still Alive)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

รายละเอียด

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ

กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด
วันนี้ – 10 มกราคม 2565

ลักษณะของภาพ ถ่ายทอดความสวยงาม สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2564 – 2565

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

  • ส่งผลงานภาพถ่ายและใบสมัครมาที่ E-mail : colorofsk@gmail.com 
  • ประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล   วันที่  25 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์ Facebook : Color of Samut Sakhon , TATSamutSongkhram

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ สมุทรสาครยังคงสวยงาม

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล กล้องมือถือ และกล้องบรรจุฟิล์มสร้างสรรค์โดยใช้ เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ สามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน) กรณีใช้โดรนถ่ายภาพกรุณาแนบใบอนุญาตการบินแนบมาพร้อมใบสมัครด้วย

3. การส่งภาพถ่ายให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบสกุล .jpg กรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ด้านยาวและกว้างของภาพต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2,048 พิกเซล และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ไม่ใส่ลายน้ำ หรือเว้นขอบภาพ

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ 

5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย พร้อมระบุชื่อไฟล์ภาพถ่ายเรียงลำดับ และสถานที่ที่ถ่ายภาพนั้นๆ ถ้าภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

7. ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงานภาพถ่าย ส่งได้ไม่เกิน 10 ภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

8. ภาพที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ภายในปี 2564 – 2565 เท่านั้น

9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด

10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

12. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน

13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นจะตัดสินรางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อไป ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณีผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร 
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

ข้อมูลการประกวดทั้งหมด : https://tinyurl.com/e36wdydf

ใบสมัคร : https://tinyurl.com/2yhpkbmh


ที่มาภาพและข่าวประกวด : https://www.facebook.com/colorofsamutsakhon