ประกวดสื่ออินโฟกราฟิก “มารู้จักกับประกันวินาศภัย”

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ทำงานด้านออกแบบ ได้สร้างสรรค์ผลงานสื่ออินโฟกราฟิกเข้าประกวดในครั้งนี้

รายละเอียด

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก “มารู้จักกับประกันวินาศภัย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันหรือเทียบเท่าโดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้
 • มีความยินดีและสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น
 • ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

เนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิก
ผู้ส่งผลงานสามารถสร้างภาพอินโฟกราฟิกพร้อมข้อมูลหรือเนื้อหาที่ให้ความรู้โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “การประกันวินาศภัย” ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • การประกันวินาศภัยคืออะไร
 • การประกันอัคคีภัย
 • การประกันภัยรถยนต์
 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานสามารถหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิกในการให้ความรู้เบื้องต้นการประกันภัยในหัวข้อที่เลือกโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักกับการประกันวินาศภัยว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
 
กติกาการสมัคร

 • ออกแบบผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ Infographic โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก “มารู้จักกับประกันวินาศภัย” ในหัวข้อที่เลือก
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน
  • ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใด ๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  • ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบค้นคว้าข้อมูลโดยผู้ส่งผลงานเองและไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • บันทึกผลงานเป็นไฟล์ .jpg และ .Ai ที่ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi (ขนาด A3) ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
 • สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
 • แต่ละบุคคลหรือแต่ละทีมสามารถส่งชิ้นงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน
 • ขณะส่งผลงานผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ หรืออื่นใดที่ใช้ในออกแบบ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายนั้นตกเป็นของสมาคมประกันวินาศภัยไทยแต่เพียงผู้เดียวโดยอัตโนมัติ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นกรณีไป
 • การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัครและการเข้าร่วมกิจกรรม

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ google form ที่ https://forms.gle/Mw1wYYw5KeYy5oyq9 หรือ Scan QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565
 • หลังจากสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยได้รับลิงก์เข้าร่วมสัมมนาจากเจ้าหน้าที่โครงการ
  • 14.00-15.30 น. มารู้จักกับประกันวินาศภัย
   โดย คุณเสริมสุข คิดเจริญสุข และ คุณกิตติพศ ภัคมงคล
  • 15.30-16.30 น. เทคนิคออกแบบสื่อและสร้างอินโฟกราฟิก
   โดย อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร

การส่งผลงาน

 • อัปโหลดผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg และ .Ai ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi บนเว็บไซต์ฝากไฟล์ที่น่าเชื่อถือ เช่น Google Drive, OneDrive, Dropbox
 • ภายหลังจากอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยให้แชร์ลิงก์ที่อยู่ของงานที่จะส่งประกวดพร้อมระบุชื่อสกุลเจ้าของผลงานตามที่ได้สมัครไว้ มาที่ email: sorada@tgia.org / preeyaphan@tgia.org
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15 มีนาคม 2565 ทาง www.tgia.org

ทุนการศึกษาที่จะได้รับ

 • รางวัลที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 25,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 16,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 8,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • ผู้เข้ารอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยจะถูกมอบให้แก่สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้น และจะถูกนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของชมรมฯ ในโอกาสต่อไป


ที่มาข่าว : https://www.tgia.org/newsandevents-detail-TH_1042_1