ประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize sponsored by Aviagen Asia Pacific : หมดเขต 16 กรกฏาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

บริษัท Aviagen Asia-Pacific  (ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า บริษัทฯ) มีความประสงค์จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถทางศิลปะ จึงได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด หากผลงานใดได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาด และ/หริอ ไปจัดพิมพ์และ /หริอ จัดทำเป็นของขวัญปีใหม่ และของที่ระลึก ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วโลก

กติกา

 • รอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายของผลงานที่เคยทำ ที่แสดงถึงทักษะและความเป็นศิลปินในตัวคุณ 1 ชิ้น ด้วยไฟล์รูปภาพ jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB พร้อมใบสมัครที่ครบถ้วน มาที่อีเมล์ marketing@aviagen.com ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลาไม่เกิน 23.59 น.
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผลงานที่ส่งอีเมล์เข้ามา จะได้รับการแจ้งจากทางบริษัทฯ ว่าผ่านเข้ารอบภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องเข้าประชุมกับบริษัทฯ (ด้วยตัวเอง หรือผ่านทางการประชุมออนไลน์) เพื่อทําความรู้จัก และเรียนรู้ข้อมูล รวมถึงค่านิยมหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบหัวข้อ ความต้องการด้านการออกแบบของผลงาน (design brief) เพื่อผลิตผลงานจริงเข้าประกวดในรอบแข่งขัน โดยส่งผลงานตัวจริงเข้ามาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลาไม่เกิน 23.59 น.
 • ผู้ที่ส่งชิ้นงานตัวจริงเข้ามาทุกคน จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และชิ้นงานนั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ไม่สามารถขอรับกลับคืนได้ และถือว่าได้มอบลิขสิทธิ์ทุกอย่างของผลงานให้แก่บริษัทฯ เป็นการถาวร
 • ผลงานทุกชิ้นจะรับได้การพิจารณาและตัดสินผลรางวัลโดยคณะกรรมการ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

เงื่อนไข

 • การประกวดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม
 • ในรอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายของผลงานศิลปะที่เคยทำ แสดงถึงทักษะและความเป็นศิลปินในตัวคุณ 1 ชิ้น โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ เช่น วาด ปั้น และ แกะสลัก โดยผลงานนั้นห้ามสื่อถึงการเมือง หรือ สื่อความหมายในแง่ลบ ไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และต้องไม่สื่อถึงความน่ากลัว น่ารังเกียจ ไม่หยาบคายหรือโป๊เปลือย
 • เปิดโอกาสสำหรับ นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1- 4 จากอุดมศึกษาทุกสถาบันในทวีปเอเชีย (ไม่รวม อินเดีย และ จีน)
 • หลังจากผ่านการคัดเลือกรอบแรก ผู้เข้าประกวดผู้จะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลอื่นมาก่อน ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับเท่านั้น ทั้งด้าน ความคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ ต้องไม่เป็นการลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์เข้าประกวด
 • จํากัด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น และเป็นผลงานเดี่ยว (ไม่สามารถทำเป็นกลุ่ม)
 • ลักษณะชิ้นงาน 2,3 มิติ ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน แต่ต้องไม่เป็นชิ้นงานภาพเคลื่อนไหว
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ ผลงานตัวจริง ตามหัวข้อที่กำหนด (design brief) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับไก่ และ/หรือ การเลี้ยงไก่
 • สำหรับการสร้างสรรค์ชิ้นงานตัวจริง จะต้องมีขนาดไม่เกิน A1 (595 x 841 mm) และมีความหนาของชิ้นงานไม่เกิน 595 mm สำหรับงาน 3 มิติ
 • พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งกรรมการผู้ตัดสิน ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดนี้
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การนำผลงานไปใช้

 • เมื่อมีการให้ทุนการศึกษาสำหรับผลงานตัวจริงของผู้เข้ารอบ และผู้ชนะการประกวดรางวัลต่างๆ แล้ว ผลงานทั้งหมด จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะนำผลงานของผู้เข้ารอบ และผู้ชนะการประกวดรางวัลต่างๆ ไปจัดพิมพ์และ /หริอ จัดทำเป็นของขวัญปีใหม่ และของที่ระลึก ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วโลก และนําไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆของบริษัทฯ โดยจะแสดงชื่อและข้อมูลของศิลปินผู้สร้างผลงานไว้ด้วย
 • ผลงานของการประกวด HYA Award 2020 (ปีที่แล้ว) ได้รับการประชาสัมพันธ์แล้วบนสื่อออนไลน์ แกลลอรี่ออนไลน์ (virtual gallery), จัดทำเป็น โปสเตอร์ ปฏิทิน และบัตรอวยพรปีใหม่ ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วโลก

กรอกใบสมัครตามลิงค์แนบด้านล่าง

https://form.jotform.com/Aviagen/HYA2021application

ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครและส่งภาพตัวอย่างผลงานศิลปะของตัวเอง เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกรอบแรกในงานประกวดครั้งนี้