ศิลปินแห่งชาติ 2563

ศิลปินแห่งชาติ 2563

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้ถูกประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ซึ่งทาง thaiartnews.com ขอแสดงความยินดีกับศิลปินในสาขาต่าง ๆ ทั้ง 12 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยมีรายชื่อศิลปินที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้

1. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่
1.1 ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)
1.2 นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)
1.3 นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
1.4 นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)

2. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ คน ได้แก่
2.1 นายอเนก นาวิกมูล
2.2 น.ส.อรสม สุทธิสาคร

3. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ได้แก่
– ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
3.1 นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)
3.2 นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ – โขน)
3.3 นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)
3.4 นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
3.5 นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
3.6 นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)

นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2527 มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2562 แล้วจำนวน 319 คน และในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 331 คน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว 154 คน โดยยังมีชีวิตอยู่ 165 คน