ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร”

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดออกแบบโปสเตอร์ที่น่าสนใจ นำมาฝากทุกท่าน คือ ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” โกยจัดงานประกวดโดย บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธเมาไม่ขับ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อรณรงค์จูงใจให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนถนนของสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพวินัยจราจร
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒuาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึnษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรือเทียบเท่า (รวมถึงผู้ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี โท เอก และ ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตำรวจหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ) โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้
 • มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น
 • เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างครบถ้วน
 • หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย และ/หรือบริษัทในเครือ ต้องระบุในใบสมัครด้วยว่าตนเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานผู้ใด เพื่อความโปร่งใสในการตัดสินโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของภาพ Poster
ผู้ส่งผลงานออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” โดยโปสเตอร์ที่ออกแบบนั้นสามารถใส่คำเชิญชวน หรือสโลแกนที่มุ่งเน้นรณรงค์พฤติกรรมการใส่ใจวินัยจราจรในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ ซึ่งผลงานสามารถจะนำไปใช้รณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจรสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

วิธีการสมัคร
1. อัพโหลดผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg และ .Ai ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi บนเว็บไซต์ฝากไฟล์ที่น่าเชื่อถือ เช่น Google Drive, OneDrive, Dropbox
2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยเข้าไปที่ https://forms.gle/yYWyyNX2rfEV91hd6 หรือ Scan QR Code
3. แนบสำเนาบัตรประชาชน แนบสำเนาบัตรบัตรประจำตัวนักศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา)
4. ระบุ URL ของเว็บไซต์ฝากไฟล์ที่ท่านได้อัพโหลดผลงานไว้ ในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายที่ Project MSI ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 • ผลรางวัล Popular Vote จะตัดสินจากจำนวน Like ที่มีผู้กดให้โปสเตอร์บน Facebook ของ Project MSI ช่วงเวลาโหวต ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2564
  (หยุดนับจำนวน Like วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 16,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 8,000 บาท

หมายเหตุ จำนวนเงินรางวัลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 082-459-6561, 061-838-5925
 • อีเมล orapin@ms-ins.co.th

ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้แล้ว เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลจากงานประกวดในครั้งนี้