ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ( Logo ) ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน ซึ่งจัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รายละเอียดการประกวด

        กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ
 • เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทูตพหุภาคีและบทบาทของประเทศไทยในสหประชาชาติให้เยาวชนและสาธารณชนไทย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครเป็นแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์เป็น JPG, PNG และ AI
 • การส่งผลงานเข้าประกวดขอให้มีรายละเอียด ดังนี้
  • ที่มาของความคิด แรงบันดาลใจ และความหมายของผลงานโดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร ความเชื่อมโยง โดยมีความยาวไม่เกิน ๒๕ บรรทัด
  • เป็นตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)
  • รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน อาทิ
   • กระเป๋าผ้า
   • หน้ากากอนามัย
   • ของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น สมุดโน้ต เสื้อ หมวก ร่ม

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถแก้ไขได้ ตามมาตรฐานของโปรแกรมและไฟล์ภาพ JPEG, PNG และ AI ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ Code สี
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งผลงานมาที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่อีเมล interorg04@mfa.mail.go.th
 • ประกาศผลภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (กำหนดวันประกาศผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์การตัดสิน

 • สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติ รวมทั้งบทบาทของไทย
  ในสหประชาชาติในช่วง ๗๕ ปี ที่ผ่านมา
 • สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ
 • มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

รางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศ

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐บาท

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 • ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๓ ลำดับ ต่อสาธารณะ ก่อนได้รับ
  การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด

ติดต่อสอบถาม

อีเมล์ : interorg04@mfa.mail.go.th


ดังนั้น ท่านใดที่มีความสามารถทางด้านการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ควรพลาดในการส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเข้าประกวดในครั้งนี้

ที่มาภาพและข้อมูล :
https://www.facebook.com/ThaiMFA/photos/a.666787406694604/5586262034747092/
https://www.mfa.go.th
เรียบเรียงข้อมูล : thaiartnews.com