ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 หัวข้อการประกวด “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต”

การประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 36 พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์บริษัท ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูล การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ.2564 ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต” ซึ่งงานประกวดศิลปกรรม ปตท. เป็นงานประกวดศิลปกรรมระดับชาติ ที่จัดติดต่อมานานหลายปี สำหรับในปี พ.ศ.2564 เป็นการจัดงานประกวดครั้งที่ 36 ดังนั้นท่านใดที่ต้องการส่งงานศิลปะเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ สามารถเตรียมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้

รายละเอียด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยได้วางระเบียบการประกวด ดังต่อไปนี้ประเภทศิลปกรรม ได้แก่ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน ที่เข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
3. เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1.​ระดับเยาวชน มี 3 กลุ่ม
– กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2555)
– กลุ่มอายุ 9 – 13 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555)
– กลุ่มอายุ 14 – 18 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550)
2. ​ระดับประชาชนทั่วไป (แจ้งเกิดก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป)

การส่งงานเข้าประกวด

1. เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย
– ใบสมัครฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์
– สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้เยาว์)
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ต่อใบสมัคร 1 ใบ
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล พร้อมกรอกข้อมูลอื่น ๆ ลงในใบสมัครอย่างละเอียด และชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ขนาดผลงาน


ระดับเยาวชน ต้องมีขนาดผลงาน ดังนี้
– กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี และกลุ่มอายุ 9 – 13 ปี จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 40 x 60 เซนติเมตร หรือ ไม่ต่ำกว่าขนาด A2 และไม่เกิน 60 x 80 เซนติเมตร หรือไม่เกินขนาด A1 ไม่รวมกรอบหรือฐาน
– กลุ่มอายุ 14 – 18 ปี จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 80 เซนติเมตร และมีความกว้าง ความยาว หรือความสูง ไม่เกิน 100 เซนติเมตร ไม่รวมกรอบหรือฐาน
ระดับประชาชนทั่วไป ต้องมีขนาดผลงาน ดังนี้
– ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ หรือผลงานเทคนิคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลงาน 3 มิติ จะต้องมีขนาดผลงาน โดยมีความกว้าง ความยาว หรือ ความสูงไม่เกิน 200 เซนติเมตร รวมกรอบ หรือฐาน
– ผลงานประติมากรรม หรือสื่อ 3 มิติ จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดรวมแท่น ฐาน และกรอบ (กว้างxยาวxสูง) ด้านละไม่เกิน 150 เซนติเมตร
– งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย พร้อมที่จะติดตั้งได้

กำหนดส่งผลงาน

การส่งผลงาน​ส่งผลงานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. ได้ที่

  • ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 09 7242 9333
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โทร. 0 7431 7619
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3810 2222 ต่อ 2510
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4320 2596, 08 5002 5455
  • หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5321 8280
  • ส่งทางไปรษณีย์ (กรุณาส่งด้วย EMS เท่านั้น) ​​ส่งถึง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โดยผลงานต้องส่งถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

ตัดสินการประกวด

  • ​วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการตัดสิน​

  • วันที่ 23 มิถุนายน 2564

อ่านรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมและดาวส์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pttplc.com