ประกวดภาพยนตร์สั้น “MFA Clip Contest 2021” ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” หมดเขต 16 มิถุนายน 2564

MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน เมื่อมีการจัดประกวดภาพยนต์สั้นโดยกระทรวงต่างประเทศ คือ ประกวดภาพยนตร์สั้น “MFA Clip Contest 2021” ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีโอกาสร่วมกันประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในระดับ นานาชาติ โดยการสร้างสื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความนิยมไทยแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจ ในรูปแบบออนไลน์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของวงการ ภาพยนตร์ไทย ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรม และความนิยมไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • อายุ 13-28 ปี (นับถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการส่งผลงาน) เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า / นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และบุคคลทั่วไป
 • สมาชิกภายในทีมไม่จาเป็นต้องอยู่ในระดับชั้นหรือสถานศึกษาเดียวกัน

กำหนดการส่งผลงาน

สามารถส่งผลงานภาพยนต์สั้นได้ตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน – 16 มิถุนายน 2564

 • ก่อนการส่งผลงานเข้าประกวดให้แสกน QR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมประกวด
 • งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล : วันที่ 6 สิงหาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล Popular Vote จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ทั้งนี้สมาชิกในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Facebook : MFAClipContest
โทร. 02- 5380057


ที่มาข้อมูลและภาพ : Facebook : MFAClipContest
เรียบเรียง : thaiartnews.com