ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” โดย กรมทางหลวง : หมดเขต 15 มิถุนายน 2565

ประกวดภาพถ่าย กรมทางหลวง

โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ชิงเงินรางวัลรวม 230,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กรมทางหลวงจัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมทางหลวงและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่กรมทางหลวงมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมทางหลวง ผ่านการถ่ายภาพ โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพทางหลวง สะพาน หรือโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง ทั้งนี้ รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ในเขตทางหลวง เช่น ศาลาทางหลวง หลักกิโลเมตร ป้ายต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพภายใต้แนวความคิด “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” โดยสื่อถึงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่เชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และความมั่นคง รวมถึงการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างกรมทางหลวง ประชาชน ภาครัฐและเอกชน โดยภาพถ่ายจะต้องเป็นถนนหรือสะพานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเท่านั้น.

รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภทพร้อมเกียรติบัตร

ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 230,000 บาท

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ( ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ )

ประกาศผลการตัดสิน
ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doh.go.th


ดังนั้น ท่านที่ทำงานศิลปะภาพถ่ายทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ไม่ควรพลาดการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้