ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2021 หัวข้อ”จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร : สายน้ํากับสายสัมพันธ์ ของชีวิต” โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) : หมดเขต 30 มิถุนายน 2021

2021 international photocontest

เชิญชวนทุกท่านส่งผลงานประกวดภาพถ่าย เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและท้องทะเล รวมถึงรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืน ในโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2021 (International Photo Competition 2021) หัวข้อ “จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร : สายน้ํากับสายสัมพันธ์ของชีวิต

รายละเอียดการรับสมัคร
• เปิดรับผลงานของบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
(ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้นในแต่ละประเภท)
• การประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ภาพถ่ายแนววิถีชีวิตและธรรมชาติ(Reportage photo) และ
ภาพถ่ายเพื่อการรณรงค์ (Campaign photo)
• ภาพถ่ายต้องประกอบไปด้วย “ชื่อภาพ” และ “คําบรรยายภาพ” ในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประเภทภาพถ่ายสําหรับการแข่งขัน
ภาพถ่ายแนววิถีชีวิตและธรรมชาติ(Reportage photo)
การถ่ายภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของบุคคลทั่วไป โดยอาจเป็นการถ่ายภาพเพื่อบันทึก
เหตุการณ์ ภาพการดําเนินชีวิต การทํางาน ความเป็นอยู่ เหตุการณ์สําคัญ เป็นต้น เป็นการถ่ายจากสถานที่จริง
มีลักษณะการถ่ายแบบฉับพลัน (Candid) และไม่มีการจัดหรือตั้งใจโพสท่าใดๆ

ภาพถ่ายเพื่อการรณรงค์ (Campaign photo)
ภาพถ่ายมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสร้างจิตสํานึก และ/หรือความตระหนักต่อเหตุการณ์หรือปัญหาในปัจจุบัน สามารถ
ส่งเสริมคุณค่า และ/หรือสร้างทัศนคติด้านบวกโดยการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ภาพถ่ายรณรงค์นี้ ( Campaign
photo) ผู้ถ่ายสามารถสร้างองค์ประกอบต่างๆ จัดท่าทางหรือตั้งใจโพสท่าใดๆ ได้ เพื่อก่อให้เกิดการส่งสารต่อผู้ชม
ตามจุดประสงค์ที่ผู้ถ่ายได้ตั้งใจไว้


สมัครส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานประกวดออนไลน์ที่ : https://forms.gle/WcqowpvyDZE6Sa1S7
ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 (เวลา 17.00 น., UTC+7)
ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. (UTC+7) ตามเวลาในประเทศไทย

ตัดสินการประกวด
ภายในวันที่ 1 ถึง 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลรางวัล
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
พิธีมอบรางวัล
ระหว่างการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2564
การจัดแสดงผลงานภาพถ่ายนานาชาติ
ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2564

รางวัลการประกวด
ประเภท ภาพถ่ายแนววิถีชีวิต (Reportage photo)
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 200 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 100 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล

ประเภท ภาพรณรงค์ (Campaign photo)
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 200 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 100 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล

ผลงานที่ชนะการประกวดและผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะถูกจัดแสดงในงาน River and Ocean, Connecting
Water to Life ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2564

อ่านรายละเอียดการจัดประกวดทั้งหมดได้ที่ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (อพวช.)
เทคโนธานี ตําบลคลอง 5 อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1493 หรือ Pitchapa.N@nsm.or.th (พิชาภา)


ที่มาภาพและข้อมูล : https://www.facebook.com/NSMThailand/
บทความ : thaiartnews.com